Зорилтот жилийн хүрээнд бүртгэлийн цахим үйлчилгээг иргэдэд таниулан сурталчлах ЦАХИМ БУЛАН ажиллуулж хэвшээд байна.

A- A A+
Зорилтот жилийн хүрээнд бүртгэлийн цахим үйлчилгээг иргэдэд таниулан сурталчлах ЦАХИМ БУЛАН ажиллуулж хэвшээд байна.

Энэхүү буланг ажиллуулснаар иргэн, аж ахуйн нэгж нь улсын бүртгэлийн үйлчилгээний талаарх лавлагаа, мэдээллийг шууд хэвлэн авахаас гадна иргэний цахим үнэмлэх, үндэсний энгийн гадаад паспорт онлайнаар захиалах боломж бүрдсэн.