Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээ сумдад ажиллах чиглэл, хуваарь

A- A A+
Нийгмийн цогц явуулын үйлчилгээ сумдад ажиллах чиглэл, хуваарь

НИЙГМИЙН ЦОГЦ ЯВУУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ СУМДАД АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛ, ХУВААРЬ

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 Эд хөрөнгийн улсын эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлэх

 Иргэдэд зөвөлгөө, мэдээллийг өгөх

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 Төрөлжсөн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийг зохион байгуулах

 Цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдийн амны хөндийн үзлэг, эмчилэн эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 Диспансерийн хяналтын иргэдийг төрөлжсөн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт хамруулах

 Шаардлагатай тохиолдолд дээд шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад шилжүүлэх, хэвтүүлэн эмчлэх

ХӨДӨЛМӨР ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР:

 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, арга хэмжээ үзүүлэх

 Нийгмийн халамжийн цахим үйлчилгээг танилцуулах

 Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг олон нийтэд таниулах, сурталчилах

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны мэдээлэл

 Хүүхдийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл өгөх

 Сумдын Хүүхдийн төлөө зөвлөл, хамтарсан багийн гишүүд, хүүхдийн элчтэй уулзах, зөвлөмж өгөх, үйл ажиллагаатай танилцах

 Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга сургалт, мэдээлэл өгөх

 Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт, зөвлөгөө

 Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ

 Угийн бичиг хөтлөхийн ач холбогдлын талаарх мэдээлэл өгөх

 Амьдрах ухааны чадвар олгох сургалт, мэдээлэл

 Орон нутгийн хөтөлбөрүүдийг сурталчлах

СОЁЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 Түүх соёлын дурсгал, соёлын биет бус өвийг сурталчилах

 Явуулын номын сангийн үйлчилгээ үзүүлэх

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 Нийгмийн даатгалын тухай хууль, тогтоомжийн талаарх мэдээллийг иргэдэд өгөх

 Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цахимаар хэрхэн авах талаар сургалт зохион байгуулах

АХУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР:

 Үсчин, гоо сайхны үйлчилгээ үзүүлэх

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 Зоонозын өвчний талаарх мэдлэгийг малчид, иргэдэд түгээх

 Малчдад мөрдөгдөж буй хууль, эрхзүйн баримт бичгийг танилцуулах

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР:

 Өвөлжөө, хаваржааны газар олголтыг зөв оновчтой зохион байгуулах

 Газар өмчлөлийн талаар сургалт явуулах

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР:

 Иргэдэд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээлэл өгөх